I N N O R E G   -   S t y p e n d i a   d l a   D o k t o r a n t ó w   -   I n n o w a c j e   d l a   R e g i o n u

I N N O R E G
Stypendia dla Doktorantów - Innowacje dla Regionu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Menu


Informacje o projekcie

Beneficjenci Ostateczni projektu

Cele projektu

"Twarde" i "miękkie" rezultaty projektu

Sposób zarządzania projektem

Źródła finansowania

Informacje dla stypendystów

Aktualności

Pojęcia i definicje

Linki

Kontakt

* Zobacz plakat promujący konferencję podsumowującą *


Informacje o projekcie

Projekt pn. INNOREG - Stypendia dla Doktorantów - Innowacje dla Regionu, nr Z/2.04/II/2.6/7/05 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego (75%) oraz ze środków budżetu państwa (25%). Projekt jest realizowany pod nadzorem Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Umowa o dofinansowanie z dnia 22.11.2005: WP.V 3040-UE/28/2005.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2005 r. do 31 maja 2007 r.

Projekt INNOREG, realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Działanie 2.6: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy) wspomaga grupę 20 najlepszych absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy kontynuują naukę, jako doktoranci z zakresu nauk ścisłych, o specjalnościach obejmujących zastosowanie metod informatycznych, elektronikę i automatykę przemysłową, ekologię, biotechnologię i chemię. Tematyka ich prac jest lub będzie powiązana ze strategią wzrostu innowacyjności naszego regionu poprzez dostarczenie gospodarce nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań technicznych i technologicznych. W powiązaniu z powstającymi w Toruniu i innych miastach naszego regionu Centrami Transferu Technologii, będzie istniała możliwość wdrożenia pomysłów i rozwiązań technologicznych naszych doktorantów w formie sprzedaży licencji lub utworzenia własnej firmy.

Pomoc stypendialna z projektu, finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego (75 %) oraz ze środków Budżetu Państwa (25 %), przeznaczona jest na refundację części kosztów związanych z pracą naukową (zakup literatury, pokrycie opłat za odbywanie studiów doktoranckich, pokrycie kosztów prowadzenia badań, prac projektowych, wdrożeniowych) i/lub w formie finansowej na wypłacenie grantów na realizację studiów doktoranckich.

Projekt ten ma doprowadzić do wzmocnienia współpracy pomiędzy Uczelnią a szeroko rozumianą gospodarką. Obejmie on swym zasięgiem te firmy i instytucje naszego regionu, które będą chciały wejść na drogę innowacyjności zgodnie ze strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego i zgodnie z zasadą wzrostu konkurencyjności, poprzez zatrudnienie doktoranta, bądź wdrożenie opracowanego przez niego rozwiązania.

Obowiązujący regulamin przyznawania środków w ramach projektu
.
Załącznik nr 1. Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium
.
Załącznik nr 2. Wzór opisu dokumentu księgowegoStrona do druku

Wróć na początek