I N N O R E G   -   S t y p e n d i a   d l a   D o k t o r a n t ó w   -   I n n o w a c j e   d l a   R e g i o n u

I N N O R E G
Stypendia dla Doktorantów - Innowacje dla Regionu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Menu


Informacje o projekcie

Beneficjenci Ostateczni projektu

Cele projektu

"Twarde" i "miękkie" rezultaty projektu

Sposób zarządzania projektem

Źródła finansowania

Informacje dla stypendystów

Aktualności

Pojęcia i definicje

Linki

Kontakt


"Twarde" i "miękkie" rezultaty projektu


Projekt INNOREG zakłada całkiem dobre rezultaty po jego wdrożeniu. "Twardym" rezultatem będzie zatrudnienie doktorantów objętych niniejszym systemem stypendialnym w firmach naszego regionu bądź na Uczelni. Część z nich z pewnością podejmie wyzwanie prowadzenia działalności na własną rękę. Sprzyjać temu będzie możliwość rozpoczęcia działalności w powołanym w Toruniu Centrum Transferu Technologii. Niektóre z rozwiązań technologicznych powstałych w trakcie studiów doktoranckich mogą zostać opatentowane i być przedmiotem sprzedaży licencji. "Miękkim" zaś rezultatem projektu będzie wzrost świadomości w kręgu doktorantów opłacalności zajmowania się tematami prac badawczych, które mogą być potencjalnie wykorzystane w gospodarce naszego regionu.

W jaki sposób projekt gwarantuje osiągnięcie zakładanych rezultatów? Otóż tematyka prac badawczych doktorantów objętych projektem zostanie rozesłana do firm naszego regionu, co pozwoli wyłonić firmy zainteresowane realizacją danego tematu. W ślad za tym może zostać podpisane porozumienie, w wyniku którego będzie zagwarantowane przyszłe zatrudnienie doktoranta w firmie. Niektóre z tematów już znalazły się w kręgu zainteresowań firm (OPTOPOL, Archimedes, OBRUSN, Apator).

O sukcesie projektu decydować będą decydować następujące wskaźniki:

  • liczba doktorantów, którzy znajdą zatrudnienie w firmach naszego regionu lub na Uczelni,
  • liczba wdrożeń,
  • liczba patentów.

Po zakończeniu projektu Uczelnia będzie utrzymywać kontakt z doktorantami, przesyłając im do wypełnienia ankiety z pytaniami o ich osiągnięcia w miejscu pracy.

Nie ma żadnych formalnych przeszkód, ażeby projekt ten nie był kontynuowany w stosunku do kolejnych pokoleń doktorantów. System wsparcia unijnego dla doktorantów kierunków ścisłych powinien być na stałe wpisany w praktykę Uczelni, tak by kolejne generacje doktorantów wiedziały, że mogą liczyć na taką pomoc oraz że opłaca się podejmować tematy, które mają szansę na zastosowanie w praktyce gospodarczej.Strona do druku

Wróć na początek